Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden HiMedia B.V.

Artikel 1: Definities/begripsbepalingen

In deze overeenkomst hebben onderstaande begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

  • HiMedia: HiMedia B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76941566.
  • Opdrachtgever: Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij HiMedia hebben aangesloten, aan wie HiMedia een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden.
  • Overeenkomst: Iedere overeenkomst en offerte waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen of diensten van HiMedia aan Opdrachtgever, alsmede alle daarop betrekking hebbende Overeenkomsten en rechtshandelingen.
  • Dienstverlening: de dienstverlening die door HiMedia wordt aangeboden op haar website
  • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
  • Website: www.himedia.agency, www.himedia.nl en andere sites die HiMedia in eigen beheer heeft.
  • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen HiMedia en Opdrachtgevers. HiMedia accepteert geen algemene voorwaarden van haar Opdrachtgevers tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 2.2: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3: Niet alleen HiMedia, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Opdrachtgever door HiMedia zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3: Dienstverlening

3.1: HiMedia voert online marketing werkzaamheden uit voor bedrijven, waaronder het bouwen van websites, opzetten van advertentiecampagnes, het genereren van leads, development werkzaamheden, het opzetten en beheren van tracking en hosting. Op HiMedia rust geen verplichting ten opzichte van haar Opdrachtgevers om een bepaald resultaat te behalen.

3.2: HiMedia heeft geen leververplichting voor het aantal leads, ook garandeert HiMedia geen levering van een minimumaantal leads.

3.3: HiMedia garandeert geen minimum of maximum aan advertentiekosten per lead. Met de opdrachtgever wordt een wekelijks of maandelijks budget afgesproken.

3.4: In de offerte worden de uit te voeren werkzaamheden afgesproken.

3.5: Opdrachtgever zal alle ontvangen persoonsgegevens geheel vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

3.6: Opdrachtgever is verplicht een geldig en werkend e-mailadres aan HiMedia te verstrekken.

3.7: Opdrachtgever garandeert dat alle aan HiMedia verstrekte gegevens in het kader van de dienstverlening correct en actueel zijn en dat hij bevoegd is gebruik te maken van de dienstverlening van HiMedia. De Opdrachtgever informeert HiMedia onmiddellijk indien gegevens zijn gewijzigd of onjuist blijken te zijn. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de overeenkomst met HiMedia.

Artikel 4: Offertes

4.1: Alle Offertes van HiMedia zijn vrijblijvend, tenzij door HiMedia schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangeduid.

4.2: Indien een offerte van HiMedia door de Opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft HiMedia het recht om het aanbod of de offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.3: Indien Himedia een schriftelijk bevestiging uitzendt, geldt de inhoud daarvan als overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever binnen acht werkdagen na verzending daarvan daartegen schriftelijk protesteert

4.4: Offertes worden digitaal verzonden en kunnen digitaal worden ondertekend door de tekenbevoegde

4.5: Bij het (digitaal) tekenen van de offerte wordt er automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden

Artikel 5: De overeenkomst

5.1: Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersoon, kan zich bij HiMedia als Opdrachtgever aansluiten. Een dergelijk verzoek kan via één van de door HiMedia geëxploiteerde websites worden gedaan. Wanneer HiMedia een verzoek ontvangt om Opdrachtgever van HiMedia te worden, neemt HiMedia dit verzoek in behandeling. Het staat HiMedia vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.

5.2: Na het afspreken van de parameters, zal digitaal een offerte worden toegezonden.

Opdrachtgever accepteert bij ondertekening de inhoud van deze voorwaarden.

5.3: De overeenkomst tussen HiMedia en Opdrachtgever is voor wat betreft de verplichtingen van HiMedia een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van HiMedia. Op

HiMedia rust geen verplichting ten opzichte van haar Opdrachtgevers om een bepaald resultaat te behalen.

5.4: Voor HiMedia geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor HiMedia geldende termijn gaat eerst in nadat de overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van HiMedia. Een overeengekomen voor HiMedia geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van HiMedia zijn gekomen.

5.5: De tussen Opdrachtgever en HiMedia gesloten overeenkomst kan door ieder der partijen worden beëindigd middels kennisgeving per e-mail, via administratie@HiMedia.nl. Dit kan zonder opgave van redenen, met inachtneming van de opzegtermijn overeengekomen in de overeenkomst. HiMedia streeft ernaar opzeggingen binnen 48 uur te verwerken. Als in de overeenkomst een termijn is overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor die bepaalde tijd en is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

5.6: de Opdrachtgever zal aan HiMedia steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.7: De beëindiging van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en HiMedia leidt niet automatisch tot een verwijdering van de persoonsgegevens. Daar moet de Opdrachtgever expliciet een schriftelijk verzoek voor indienen conform de geldende wet. HiMedia verbindt zich ertoe het verzoek tot verwijdering binnen de wettelijk toegestane termijn uit te voeren, mits er geen omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat het recht op verwijdering ongeldig is.

5.8: Indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst, heeft HiMedia het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 6: Tarieven en betaling

6.1: Bij het tekenen van de offerte ontstaat op dat moment een aanspraak van HiMedia op Opdrachtgever. Van toepassing zijn de tarieven zoals vermeld in de overeenkomst. De tarieven gelden in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen.

6.2: Tenzij voorafgaand anders overeengekomen is HiMedia te allen tijde gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Tariefswijzigingen worden kenbaar gemaakt per e-mail.

6.3: Opdrachtgevers ontvangen per e-mail een factuur voor de uitgevoerde diensten

6.4: Betalingen die niet middels automatische incasso, recurring paypal of recurring creditcard incasso’s geschieden, dienen door Opdrachtgever te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van HiMedia.

6.5: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HiMedia mag door een Opdrachtgever niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

6.6: Voor elke niet tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd + 5%, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

6.7: Indien Opdrachtgever ondanks sommaties in verzuim blijft, zal HiMedia haar vordering ter incasso aan derden uit handen geven.

6.8: Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van redelijk gemaakte kosten van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder in ieder geval begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.9: De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6.10: Wanneer een vordering uit handen is gegeven aan een incassobureau heeft HiMedia het recht de overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen. Indien nakoming van de betalingsverplichting uitblijft binnen 48 uur na de opzegging, dient Opdrachtgever een boete te betalen van 50% van in de opdrachtbevestiging overeengekomen diensten voor de resterende contractuele looptijd.

6.11: Indien op verzoek van, of in overleg met, de Opdrachtgever niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden worden verricht, zullen daaruit voortvloeiende kosten tegen op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door HiMedia in rekening worden gebracht.

6.12: Voor zover de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent de factuur, dient deze klacht binnen 14 dagen nadat de betreffende factuur door de Opdrachtgever is ontvangen, schriftelijk aan HiMedia gemeld te worden. Indien deze termijn door de Opdrachtgever wordt overschreden is de Opdrachtgever het bedrag van de factuur definitief verschuldigd.

6.13: De Opdrachtgever is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Opdrachtgever, behoudt HiMedia zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1: HiMedia is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor welke schade dan ook. Gebreken van welke aard dan ook, teleurstelling bij Opdrachtgever of afwijkingen ten opzichte van door de HiMedia gegeven Lead geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening. HiMedia is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een Aanvrager en Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen en voor het sluiten van een overeenkomst met de Aanvrager en de inhoud daarvan.

7.2: Een eventuele aansprakelijkheid ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van HiMedia in de richting van Opdrachtgever door of vanwege de tussen HiMedia en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is te allen tijde beperkt tot eventuele directe schade. HiMedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte respectievelijk gevolgschade. Voor omzetschade en/of winstderving is HiMedia nimmer aansprakelijk.

7.3: De aansprakelijkheid van HiMedia beperkt zich in ieder geval tot de schade ten hoogte van het factuurbedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de tussen HiMedia en Opdrachtgever gesloten overeenkomst. Daarnaast is de aansprakelijkheid van HiMedia in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van HiMedia wordt uitgekeerd, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

7.4: De Opdrachtgever vrijwaart HiMedia tegen alle aanspraken van derden en stelt HiMedia in die zin volledig schadeloos, voor zover de wet dit toestaat.

Artikel 8: Klachten

8.1: Eventuele klachten van Opdrachtgever omtrent de geleverde dienstverlening dienen binnen tien werkdagen na het afronden van de dienstverlening door Opdrachtgever schriftelijk aan HiMedia ter kennis worden gebracht.

8.2: Opdrachtgever zal zich niet negatief uitlaten over de website en de dienstverlening van HiMedia en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

8.3: De Opdrachtgever is verplicht om het door HiMedia gepresteerde binnen 10 werkdagen na in ontvangstneming ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen, en, indien zich een gebrek openbaart, binnen die termijn inhoudelijk en schriftelijk bij HiMedia te klagen. Indien de Opdrachtgever hier niet of niet-tijdig aan voldoet blijft de Opdrachtgever gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe de Opdrachtgever HiMedia opdracht heeft gegeven.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1: De inhoud van de website van HiMedia, waaronder doch niet uitsluitend de teksten, afbeeldingen, vormgeving, bescheiden, methodes, zijn eigendom van HiMedia en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van HiMedia.

9.2: Alle intellectuele eigendomsrechten op het geleverde berusten bij HiMedia. Het is de Opdrachtgever daarom niet toegestaan de werken van HiMedia, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van HiMedia te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent HiMedia aan de Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9.3: Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van HiMedia te verwijderen of te wijzigen.

9.4: Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat HiMedia gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de Opdrachtgever of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Opdrachtgever of deze derde. De Opdrachtgever verleent HiMedia toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In geval partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de Overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.

9.5: Indien de Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van HiMedia en/of derden, dan is de Opdrachtgever voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.

9.6: De Opdrachtgever vrijwaart HiMedia tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft HiMedia het recht de levering aan de Opdrachtgever op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

Artikel 10: Overmacht

10.1: Indien nakoming van de overeenkomst door HiMedia ten gevolge van een toestand van overmacht niet redelijkerwijs kan worden verlangd, is HiMedia gerechtigd om de levering van haar prestaties op te schorten tot deze toestand van overmacht eindigt. Onder overmacht zal onder meer steeds begrepen zijn bedrijfsstoringen of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook en onverschillig op welke wijze ontstaan.

10.2: In geval van een overmachtstoestand:

is de Opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden en;-

  • heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als HiMedia als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.


Artikel 11: Wijzigingen

11.1: HiMedia is bevoegd om de bepalingen van deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op haar overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en prestaties van toepassing te verklaren. HiMedia zal Opdrachtgever omtrent de wijzigingen via e-mail of anderszins informeren.

11.2: Indien om wat voor reden dan ook één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of ongeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Opdrachtgever en HiMedia treden met elkaar in overleg om de betreffende bepalingen te vervangen door afspraken die de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

11.3: Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door HiMedia brengt geenszins met zich mee dat HiMedia afstand doet van haar recht(en).

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1: Op deze algemene voorwaarden, evenals op alle offertes, overeenkomsten en prestaties, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2: Alle geschillen, waaronder begrepen, die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.

Opgesteld januari 2022

Online marketing agency gefocust op leads, sales en ROI. Laat jouw bedrijf vandaag nog schaalbaar groeien. 

Contact

Diensten

Copyright © 2023 HiMedia

Contact opnemen

Interesse in onze manier van werken? Of wil je meer informatie over onze producten en diensten? Neem hieronder contact met ons op om vrijblijvend te ontdekken wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Leads

Beste waarde

Kwalitatieve leads is elke onderneming naar op zoek. Ongeacht welke branche, wij kunnen je helpen. is jouw bedrijf nu nog druk met cold calling, bedrijven langs gaan of middelmatige advertentiecampagnes?

Ben je bereid te investeren in echte specialisten die precies weten wat nodig is om een continue stroom aan leads te genereren voor jouw bedrijf?

Met dit abonnement ben je verzekerd van een continue stroom aan kwalitatieve leads, gegenereerd met de beste marketing strategie, tactieken en software. We verwelkomen je graag in ons netwerk.